Bochtafsnijding voorlopig niet uitvoerbaar

PERSBERICHT
 
Raad van State steunt bezwaren van de VTM en van bewonersgroep Overschie
 
Op 2 augustus jl. heeft de Raad van State de schorsing uitgesproken van het op 17 april jl. door het dagelijks bestuur van Overschie genomen besluit tot vaststelling van het  wijzigingsplan Bochtafsnijding Delftse Schie. De Raad acht het plan niet uitvoerbaar zolang dit niet voorziet in een veilige regionale waterkering langs het geplande kanaal dat bovendien in een ander bestemmingsplan gebied ligt, namelijk Bedrijventerrein Noord-West.
De Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) en twee bestuursleden van " 't is OVER zonder SCHIE" waren in beroep gegaan tegen het besluit van het dagelijks bestuur en tegelijkertijd om een schorsing van de plannen verzocht, omdat de Provincie al in september 2013 wil(de) starten met de grondwerkzaamheden voor aanleg van het nieuwe kanaal. Dat terwijl het probleem van de waterveiligheid voor de regio en de afwatering van de DOP-NOAP nog niet geborgd is.
De VTM twijfelt al jaren aan nut en noodzaak van de miljoenen investering, daarin gesteund door een second opinion onderzoek. Met de aanleg van een kanaal van 800 meter door het zuidwestelijk deel van de Oost-Abtspolder langs de historische dorpskern van Overschie zou bovendien het karakteristieke en het nu nog pittoreske cultuurhistorisch dorpsbeeld definitief verloren gaan. Vooral omdat het deel van de Delftse Schie dat langs de Dorpskern stroomt, als vaarweg wordt afgeschreven. De weilanden aan de overkant van de Schie - nu nog een gaaf en aantrekkelijk landelijk wandelgebied – dreigen te verrommelen als er een fietspad doorheen wordt aangelegd. Onderdeel van dat plan is de gevreesde lage fietsbrug achter de Grote Kerk aan de Dorpstraat.
 
Wat betekent de uitspraak van 2 augustus ?
Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is behandeld op 22 juli j.l.. De rechter is vrij snel tot een oordeel gekomen. Zij betwijfelt of de wijziging van het bestemmingsplan Overschie -Dorp t.b.v. de kanaalaanleg met de gevolgen voor de waterhuishouding, milieu en natuur wel goed overwogen is. Ook de gevolgen van de kap van honderden bomen had in een volledige MER opgenomen dienen te worden. De  honderden indieners van de zienswijzen (december 2012) hebben nu in zekere zin gelijk gekregen, al waren hun bezwaren ambtelijk weggeschreven. Het huidige bestemmingsplan blijft nu intact tot de uitspraak op de bodemprocedure, te verwachten in juli 2014.
De VTM en anderen betreuren de vernietiging van het monumentale bosplantsoen van de Hof van Cyrene, tegenover de Hoge Brug, samen met de resten van middeleeuwse bewoning aldaar. De provincie verklaarde de haast van de kap en de opgravingen vanwege de subsidie termijnen. Ter zitting op 22 juli wist de provincie niet hard te maken dat de subsidies vervallen als in 2015 nog geen schepen door het nieuwe kanaal varen.   
Met het recht aan hun zijde wordt het uitzicht op het poldertje achter het Veerhuis dubbel gewaardeerd.
 
Korte samenvatting van het voorlopig oordeel van de Raad van State:
Het plan is niet uitvoerbaar zolang dit niet voorziet in een 100% veilige waterkering langs het kanaal dat grenst aan bedrijventerrein Noord-West. Het is nog onduidelijk hoe die waterkering moet worden aangelegd en in hoeverre de huidige bomenrij die het zicht op het bedrijventerrein afschermt, kan blijven bestaan en wat dit betekent voor de leefomgeving. Deze aspecten hadden bij de vaststelling van het plan moeten worden betrokken.

Deze onduidelijkheid roept volgens de Raad ook twijfels op over de m.e.r.-beoordeling: dat er geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden uitgevoerd kan moeilijk staande worden gehouden omdat het niet waarschijnlijk wordt geacht dat daarbij al rekening is gehouden met het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van de bomenrij.

Tenslotte betwijfelt de Raad vooralsnog dat het plan niet in strijd met de Provinciale Verordening is vastgesteld, nu de Provincie het eigen kaartmateriaal nog niet heeft aangepast aan de bochtafsnijding. 
 
Zie ook: Uitspraak Raad van State 2 augustus 2013 inzake Bochtafsnijding Delftse Schie