Belangrijke uitspraak Raad van State over wijze van publicatie

Verschillende gemeenten willen hun vergunningen nog wel eens op verschillende manieren publiceren. De
uitspraak die de Raad van State op 15 augustus deed, schept eindelijk duidelijkheid. Het uitsluitend elektronisch bekendmaken van vergunningen en besluiten en dergelijke is onrechtmatig. Publicatie in huis-aan-huisbladen is verplicht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 augustus 2012 een uitspraak gedaan die interessant kan zijn voor de juridische beroepsgroep. De Raad van State is van oordeel dat uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de kennisgeving dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd. Dit is niet vereist als in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, de mogelijkheid is opgenomen om uitsluitend via het internet kennis te geven dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt. In dat geval kan niet-elektronische kennisgeving van ontwerpbesluiten achterwege blijven.
De uitspraak met zaaknummer 201102433/1 is op de website van de Raad van State in zijn geheel na te lezen: www.raadvanstate.nl