Inspraak / Rechtspraak

   

 De VTM is statutair belang- en rechthebbende in Rijnmond en omgeving met als brede doelstelling behoud en bescherming van het agrarische open landschap en de daarbij behorende cultuurhistorische waarden, landschap- en natuurwaarden. Ruimtelijke en infrastructurele plannen worden getoetst aan de aspecten water-, bodem- en luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving en een goede afweging van nut en noodzaak van nieuwbouwplannen en waterberging. De VTM pleit voor het vastleggen van de relatie tussen gezondheid en leefomgeving in een Gezondheidseffectscreening (GES). Indien nodig worden juridische procedures gevoerd, in samenwerking met lokale organisaties, bedrijven en bewoners. Lidmaatschappen van professionele en juridische milieuorganisaties dragen bij aan kennis en versterken de positie binnen het netwerk.

 

 

 De VTM voert de volgende (inspraak)procedures:

Landschap

Groenzone Pijnacker-Berkel, aandachtsgebied Bergboezem Berkel. De Raad van State heeft het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. De appellanten gaan in beroep tegen de verleende vergunningen en ontheffingen, waaronder het doden van gruttokuikens en het verjagen van de buizerd.

• Polder Schieveen. Na de absolute vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State in 2007 zijn de vervolgprocedures tegen de verleende ontheffingen flora- en faunawetgeving afgerond met een klacht aan de Europese Commissie. Tegen het voorontwerpbestemmingsplan natuur- en businesspark Schieveen zijn juridische argumenten ingebracht en meer dan duizend zienswijzen door bewoners, in combinatie met een alternatief natuur- en recreatieplan. De nieuwe Rotterdamse coalitie heeft zowel de villakavels als het bedrijfsterrein geschrapt. De strijd gaat nu om het behoud van het agrarisch beheerde polderlandschap.

• Beroep en zienswijzen tegen de aanleg van 750 ha natte natuur, gekoppeld aan de aanleg van Maasvlakte II, in samenwerking met diverse lokale groepen, agrariërs en overige bewoners in Albrandswaard, de Schiezone en de Vlinderstrik.

Bochtafsnijding van de Delftse Schie nabij Overschie. Behoud cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol poldertje.

• Lobby voor behoud van de (duurzame) agrarische sector in Zuid-Holland. Lobby tegen de verruiging en vernatting van agrarische gebieden door toedoen van de grote terreinbeheerorganisaties.

 

Infra

A4 Midden-Delfland: Nee tegen deze A4. Samen met de Milieufederatie Zuid-Holland, de Stichting A4 met Vaart en de Stichting Stop A4 beroep ingesteld bij de Raad van State.

Aanleg A16/13. Zienswijzen trajectnota: geen oplossing wegens verkeersaantrekkende werking op termijn. Achtergrondconcentratie luchtvervuiling blijft te hoog. Barrièrewerking, aantasting leefomgeving en de aanleg biedt geen oplossing voor knelpunten in Overschie en Prins Clausplein. Ondertunneling is de beste oplossing, inclusief ontmanteling van de A13 door Overschie om aantasting van Polder Schieveen en de Vlinderstrik te voorkomen.

(Weide)vogelbescherming

• Beroep bij de Raad van State tegen de ontheffing, verleend aan het Hoogheemraadschap van Delfland voor het verdrinken van gruttokuikens in de Bergboezem Berkel.

• Bezwaar tegen het verjagen van de buizerd in het populierenbosje in de Bergboezem Berkel.

Weidevogelbescherming door behoud open polderlandschap en aangepast beheer                                               

• Klacht aan het Europese Hof tegen Nederland vanwege het niet beschermen van broedplaatsen van de grutto.

• Lobby voor vermelding grutto op de Bijlage I Europese Vogelrichtlijn.

Landschapsbescherming

• Na ingediende zienswijzen tegen de kap van circa 600 bomen langs de Doenkade vanwege verbreding, zijn de oorspronkelijke vergunningen ingetrokken en is het aantal te kappen bomen gehalveerd.

• Zienswijzen ingediend tegen de kap van duizend bomen en 25 hectare bosplantsoen in polder Zestienhoven.

• Bezwaar tegen de kap van de bomengroep bij het voormalige Hof van Cyrene vanwege de bochtafsnijding van de Schie voor het graven van proefsleuven.

• Bezwaar tegen het kappen van 2 hectare bomen en struiken in reservaat Ackersdijk door Natuurmonumenten.

• Bezwaar tegen het kappen van 80 bomen aan de Harreweg en Groeneweg in Schiedam.

• Beroep tegen de kap van het populierenbosje in de Bergboezem Berkel.

Gezondheid en Milieu

• Samenwerking met het landelijk Platform Gezondheid en Milieu. Lobby om gezondheidseffecten van ruimtelijke plannen op te nemen in een aparte GES (Gezondheidseffectscreening) naast de vereiste milieueffectrapportage (mer). Kritisch volgen van implementatie van het Verdrag van Århus, onder andere in gemeentelijke (milieu)voorlichting en milieurechtsgang in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum, Platform Gezondheid en Milieu en Stichting Gezond Overschie.

• Het Dioxine-dossier wordt gevolgd. Kennis over UMTS-straling en gevoeligheid voor elektrische apparaten wordt bijgehouden.

 Duurzaam bouwen

• Realisatie van de Klimaatark, een klimaatneutraal en autarkisch gebouw uit restmaterialen en natuurlijke materialen. In samenwerking met 2012 Architecten, Van Binnen Natuurlijk Wonen en de SMD.